DSCN7061b.jpg

Algemeen

Het bestuur van ATV Toepad heeft een aantal zaken geregeld waarvan de kosten gezamenlijk betaald worden. Dit zijn bijv: het onderhoud van het complex, de afvalvoorziening (kleine en grote containers), de verlichting op de paden, etc. Deze kosten worden hoofdelijk omgeslagen en zijn terug te vinden op de jaarnota.

Daarnaast zijn er voorzieningen (zoals water en elektra) waarvoor ieder over een meter op het eigen perceel beschikt. Ieder tuinlid betaalt dus alleen voor hetgeen hij verbruikt.

 

Water

De waterleiding op het complex, eindigend in een watermeterput op de tuinen, is aangelegd door en voor rekening van de vereniging en is dan ook eigendom van de vereniging. Vanaf de geplaatste watermeter is de watervoorziening aangelegd door de leden zelf.

Bij lekkage van de waterleiding op uw tuingedeelte dient uzelf de leiding door graafwerk bloot te leggen. Het betreffende deel van de water(ring)leiding op het complex kan hiervoor - d.m.v. het dichtdraaien van tussenafsluiters - door het bestuur voor korte tijd worden afgesloten. Reparatie en afdichting dient uzelf uit te (laten) voeren. Voor wat betreft de aansprakelijkheid van eventuele reparaties moet u rekening houden met de volgende afspraken:

- Reparaties aan de ringleiding en de zijaansluitingen tot aan de watermeter in de watermeterput van een tuinlid is voor rekening van de vereniging.

- Reparaties aan de watermeter, afsluiter en de leidinggedeelten vanaf de watermeter naar en in het huisje zijn voor rekening van het betreffende tuinlid.

Alle werkzaamheden die samenhangen met de reparatie van de waterleiding (zoals bijv. graaf-, hak- en breekwerk) moeten eveneens door het betreffende tuinlid worden verzorgd. Het weggelopen leidingwater (dat via de watermeter wordt geregistreerd) is altijd voor rekening van het betreffende tuinlid.

Doordat er in het gezamenlijke waterleidingstelsel (de ringleiding) in het verleden lekkages zijn geweest, is er een aantal jaren geleden besloten om een fonds op te richten voor onderhoud en eventuele reparaties aan de terreinleiding. De bijdrage aan dit zgn. "voorziening leidingstelsel" bedraagt € 10,= per tuinlid en wordt jaarlijks via de jaarnota in rekening gebracht.

De stand van de watermeter dient door het tuinlid in oktober te worden opgenomen. Voor het doorgeven van deze watermeterstand kunt u gebruikmaken van het strookje dat in het laatste Doeblad is opgenomen. U vult hierop uw naam, tuinnummer en watermeterstand in en levert deze bij het bestuur in (via de brievenbus, persoonlijk bij het secretariaat of via een email aan het bestuur). Het waterverbruik wordt via de jaarnota van het daarop volgende tuinseizoen in rekening gebracht.
Als het bestuur geen opgave van het waterverbruik ontvangt dan wordt door het bestuur een schatting van het verbruik gemaakt en wordt tevens een opslag van € 10,= bij u in rekening gebracht.


Tips voor de winterperiode: Zorg voor een tijdige afsluiting van het water. Laat de leidingen in uw huisje en tuin leeglopen via het aftapkraantje in de meterput. Het leegblazen van de leidingen is de meest eenvoudige oplossing. Vooral een koperen leiding is snel bevroren en kan makkelijk barsten. Ook de geiser is een zwak punt. Haal de geiser los van de leiding, laat het water eruit lopen (ook dikwijls weer even blazen) alvorens de geiser op te bergen.

 


 

 

Elektriciteit

De elektra-installatie in de tuinhuisjes is standaard gezekerd op 6 Ampère. Hieraan mag u geen wijzigingen aanbrengen. Uitbreiding of veranderingen aan de elektrische installaties moeten worden gemeld bij het bestuur. Indien door bijv. vervanging van uw tuinhuis de stroomvoorziening moet worden verplaatst kan worden geregeld dat tijdelijk de stroom op uw tuin kan worden uitgeschakeld. Neem hiervoor contact op met het bestuur.

De grondkabels liggen onder en naast de paden op ons complex. Vanaf de paden - in de meeste gevallen vanaf het tuinhekje - is de grondkabel door de leden tot in het tuinhuisje aangebracht en aangesloten op een groepenkast. Het gedeelte van het elektranet tot en met de groene (verdeel-)kasten langs de paden is van de vereniging. De grondkabels vanaf de elektrameters in deze (verdeel-)kasten tot in de tuinhuisjes zijn voor rekening van de tuinleden.

De elektra-voorziening is in het verleden door tuinleden (onder toezicht van deskundigen) aangelegd en betaald. Er is daarom besloten dat deze investering als vastgesteld bedrag bij verkoop van een tuinhuisje zal worden aangegeven op het taxatierapport.

Door de vereniging is destijds gekozen voor een elektra-voorziening van 6 ampère in elk tuinhuisje. Zodoende is de gehele terreininstallatie hierop berekend. Verhoging van het vermogen van de stroomaansluitingen in de tuinhuisjes kan daardoor technisch gezien tot problemen leiden. Verhoging van deze 6 ampère is daarom niet toegestaan. Indien bij taxatie van een tuinhuisje door de bouw- en taxatiecommissie afwijkingen in de standaard aansluiting worden vastgesteld, dient vóór de verkoop de aansluiting te worden teruggebracht in de oorspronkelijke staat (6 Amp).

Eenmaal per jaar wordt de meterstand van de elektra-meter door de vereniging opgenomen. Het elektra-verbruik wordt via de jaarnota van het daarop volgende tuinseizoen in rekening gebracht.

 

Jaarnota

Het bedrag van de jaarnota dient uiterlijk binnen 2 weken na ontvangst van de jaarnota op de bankrekening van de vereniging zijn bijgeschreven. Bij latere betaling zullen administratiekosten en een rente van 0,5% per maand in rekening worden gebracht. 
Indien betaling ook na diverse door de penningmeester gestuurde betalingsherinneringen achterwege blijft, dan zal een incassoprocedure worden opgestart. De buitengerechtelijke kosten - evenals de verschuldigde rente - zullen bij het betreffende tuinlid in rekening worden gebracht en betaald moeten worden.