150901-insectenhotel-aangepast.jpg

Op de Algemene LedenVergadering van zaterdag 20 april 2019 is het nieuwe bouwreglement van ATV Toepad vastgesteld. U kunt dit bouwreglement hier inzien.

Bouwen, verbouwen en uitbreiden van volkstuinhuisjes, broeikassen en schuurtjes
 

De regels
Als u de opstallen op uw tuin wilt (ver-)bouwen hebt u daar een vergunning van de gemeente voor nodig: een omgevingsvergunning. Daarvoor zijn bepaalde regels. Die vindt u hier. In het kort komen de regels op het volgende neer.

• Per volkstuinperceel mag ten hoogste 20% worden gebouwd met dien verstande dat per volkstuinperceel:
- er één tuinhuisje mag worden gebouwd met een grondoppervlakte van maximaal 25 m2;
- het tuinhuisje mag worden voorzien van één (vaste) luifel of serre met een maximale diepte van 2.40 meter;
- er één berging met een grondoppervlakte van maximaal 5 m2 mag worden gebouwd;
- ten hoogste één kweekkas met een grondoppervlakte van maximaal 20 m2 mag worden gebouwd, met dien verstande dat als er op een volkstuinperceel zowel een tuinhuisje als een kweekkas aanwezig is, de oppervlakte van een kweekkas niet meer dan 12m2 mag bedragen.

• De afstand van een gebouw – met uitzondering van een berging of kweekkas – tot de erfafscheiding/perceelgrens c.q. de weg ten minste 2.5 meter dient te bedragen

• De afstand tussen de gebouwen onderling – voor zover niet aaneen gebouwd en met uitzondering van een berging of kweekkas – ten minste 5 m dient te bedragen.

Als het te bouwen tuinhuisje of de verbouwing voldoet aan deze, en eventueel andere in het bestemmingsplan te stellen eisen, is er géén vergunning nodig, maar wel toestemming. Het tuinlid is er verantwoordelijk voor dat de verbouwing voldoet aan de eisen die in het bestemmingsplan en de overige relevante regelgeving worden gesteld. U kunt dit nagaan door contact op te nemen met de voorzitter van de bouwcommissie van ATV Toepad.

Bouwen c.q. verbouwen zonder goedkeuring kan tot gevolg hebben dat het gebouwde moet worden afgebroken, dan wel voor u zal worden afgebroken. De kosten die hiervan worden op u verhaald. Na goedkeuring van het bestuur is het toegestaan, in afwachting van de omgevingsvergunning, te starten met de (ver-)bouw.

De procedure
Het aanvragen van de vergunning doet u door middel van dit formulier. Het formulier is ook verkrijgbaar bij het bestuur van ATV Toepad.

Stuur het ingevulde formulier samen met de gevraagde bijlagen naar het bestuur van ATV Toepad ter attentie van de voorzitter van de Bouwcommissie. Uw plan wordt eerst getoetst door de bouwcommissie van ATV Toepad. Indien correcties moeten worden aangebracht, dan worden de ingediende stukken met toelichting van de bouwcommissie teruggestuurd naar de aanvrager. Bij positief advies van de bouwcommissie zal het bestuur zijn goedkeuring geven. De ingediende stukken worden dan, voorzien van de handtekening van het bestuur, geretourneerd aan de aanvrager.

De aanvrager kan vervolgens een omgevingsvergunning aanvragen bij het omgevingsloket van de gemeente Rotterdam. U kunt daar de aanvraag digitaal indienen of op papier.